Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN   

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Een Zilverenrand: Het bedrijf Een Zilverenrand, gevestigd te Naarden, onder KvK nr. 32168316.

Cliënt/Klant: degene met wie Een Zilverenrand een overeenkomst is aangegaan.

Coach/therapeut: Lily van Riemsdijk, handelend als zelfstandig gevestigd Licensed NLP Coach, Massagetherapeut en Feldenkrais Practitioner voor Een Zilverenrand, internationaal erkend door The Society of Neuro Linguistic Programming en lid van de stichting NLP Kring. Aangesloten bij beroepsvereniging SBLP (Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeörienteerde (Psycho)Therapie) en lid van de Nederlandse Feldenkrais vereniging.

 

Artikel 2 – Geldigheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Een Zilverenrand. Een overeenkomst heeft betrekking op het verrichten van een dienst in het kader van de complementaire zorg, maar ook op de verkoop van producten in het kader van deze complementaire zorg. De overeenkomt geld ook voor de Feldenkrais lessen die online en offline worden aangeboden, workshops en trainingen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door Een Zilverenrand zijn gedaan ongeacht of dit heeft geleid tot een overeenkomst.

In deze voorwaarden wordt Een Zilverenrand als opdrachtnemer betiteld terwijl de andere partij, de klant, verder wordt betiteld als opdrachtgever. Een opdrachtgever kan een natuurlijke of een rechtspersoon zijn.

De algemene of leveringsvoorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.

De opdracht tot het verrichten van hun complementaire zorg behandeling dan wel de bestelling van producten door de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden. Bijzondere van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst en toepasselijkheid algemene voorwaarden bij 1-op-1 trajecten.

2.1 De overeenkomst voor het volgen van privé- sessies wordt aangegaan nadat een verkennend gesprek is gevoerd, telefonisch dan wel schriftelijke per e-mail. Voor het gehele traject wordt een vast tarief afgesproken.

2.2 Cliënt bepaalt of de adviezen en trainingen werken aan het eind van elke sessie. Het tarief wordt gefactureerd nadat cliënt aangegeven heeft dat de adviezen en trainingen werken en/of tot verbetering hebben geleid.

2.3 Nadat een overeenkomst tussen Een Zilverenrand en cliënt is aangegaan waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, kan Een Zilverenrand beginnen met het traject aan cliënt.

2.4 Cliënt kan tussentijds de privé- sessies beëindigen door schriftelijk of per e-mail aan te geven geen verdere sessies te willen. Mocht cliënt vier weken of langer niets meer van zich laten horen dan worden de gegeven sessies wel gefactureerd, tegen het afgesproken tarief.

 

 

Artikel 3 – Tarieven en facturering 1-op-1 traject

3.1 De coach laat de cliënt duidelijk weten welke tarieven gelden. Dit wordt per mail bevestigd. Ook deze algemene voorwaarden worden meegezonden. De tarieven zijn inclusief BTW.

3.2 Voor de individuele trajecten geldt dat pas na de sessies wordt gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 – Verhindering 1-op-1 traject

Als de cliënt verhinderd is een afspraak na te komen, laat hij of zij dit zo snel mogelijk weten. Als de cliënt dit korter dan een etmaal (24 uur) voor de geplande afspraak laat weten of helemaal niets laat horen, dan mag Een Zilverenrand een factuur sturen voor de gemiste sessie ter hoogte van 150 euro. Een Zilverenrand mag daarnaast een volgend consult uitstellen totdat cliënt de factuur voor het gemiste consult heeft betaald.

 

Artikel 5 – Betaling bij 1-op-1 traject

5.1 Cliënt ontvangt een factuur op zijn huisadres of per e-mail. Deze factuur dient voor de

vervaldatum te zijn overgemaakt naar de op factuur vermelde bankrekening. De vervaldatum staat op de factuur (doorgaans 8 dagen).

5.2 Als er bezwaren, vragen of onduidelijkheden zijn over het factuurbedrag, deze graag zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor de vervaldatum laten weten, zodat deze eventueel hersteld kan worden.

5.3 Bij niet-betaling binnen de gestelde datum mag Een Zilverenrand vanaf de dag daarop

volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen en bovendien alle

eventuele kosten die verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering (denk aan incassokosten en gerechtelijke kosten).

 

Artikel 6 – Totstandkoming overeenkomst en toepasselijkheid algemene voorwaarden

bij deelname aan workshops of groepstrainingen

6.1 De overeenkomst voor het volgen van een workshop of groepstraining wordt gesloten op het moment dat cliënt zich hiervoor heeft aangemeld en Een Zilverenrand deze aanmelding schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd. Vanaf dat moment gelden deze algemene voorwaarden.

6.2 In de bevestiging wordt aangegeven waar de training plaatsvindt en hoe betaling dient plaats te vinden.

6.3 Tenzij in de bevestigingsmail anders wordt aangegeven gelden de volgende uitgangspunten:

 

Annulering

  • Cliënt kan zijn deelname aan een workshop of cursus tot 7 dagen voor aanvang annuleren.
  • Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang ontvangt cliënt het cursusgeld retour behalve 30 euro aan administratiekosten.
  • Na deze termijn is cliënt bij annulering 100 % van het cursusbedrag verschuldigd. Wel is het mogelijk de cursus op een ander moment te volgen. Het bedrag dient wel gewoon betaald te worden volgens de geldende betalingstermijn.

Verhindering

  • Verhindering door bijvoorbeeld ziekte is in principe voor eigen risico. Wel kan in overleg met Een Zilverenrand besproken worden of er een mogelijkheid is om een gemiste training op een later moment in te halen. Dit kan echter niet gegarandeerd worden.

 

6.4 Indien cliënt niet tevreden is over een cursus of training, heeft hij het recht om restitutie van het cursusgeld te vragen.

 

Artikel 7 – Verschuldigdheid

De administratie van Een Zilverenrand geldt als bepalend voor het kunnen vaststellen wat cliënt verschuldigd is aan de coach. Uiteraard behoudens tegenbewijs. Bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

 

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Het advies en de trainingen van Een Zilverenrand zijn resultaatgericht. Een Zilverenrand kan het resultaat echter nooit garanderen. Hiervoor geldt dan bij particuliere trajecten wel de ‘geen resultaat, geen rekening’- garantie (zie artikel 2.2).

8.2 Een Zilverenrand is niet aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend of verband houdende met de opvolging door cliënt van de door Een Zilverenrand verstrekte adviezen, bewegingslessen zowel in de praktijk als online. Behalve wanneer sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Een Zilverenrand.

Op het handelen van Een Zilverenrand zijn de regelementen, waaronder “de klachtenregeling” van de Stichting NLP Kring van toepassing (in te zien via deze link http://nlpkring.nl/kwaliteit.pdf )

En klachtenregeling van de SBLP (Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeörienteerde (Psycho)Therapie)

8.3 De bewegingslessen online dan wel offline en de adviezen van Een Zilverenrand zijn geen vervanging voor medisch advies of behandelingen, ingeval van twijfel raadpleeg de client  vooraf zijn arts.

 

 

Artikel 9 – Wijziging algemene voorwaarden

9.1 Een Zilverenrand is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Grote inhoudelijke wijzigingen zal Een Zilverenrand zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

9.2 Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

 

 

 

 

>